Parlem?

633 108 074

PROPERA CONVOCATÒRIA
850 PLACES

Aconsegueix la teva plaça amb nosaltres, centre referent en la preparació de les oposicions per moss@ d’ esquadra amb més de 25 anys d’experiència.

Sol.licita informació

COM HO FEM?

Requisits

  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent.
  • Tenir 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • No estar inclòs en el quadre d’exclusions mèdiques de la convocatòria.
  • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma i no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
  • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
  • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe b en vigor o permisos equivalents.

Ja no tenim requisit d’alçada mínima i els tatuatges estan permesos sempre que no siguin contraris al codi d’ètica.

SÍ, VULL SER MOSS@ D’ESQUADRA!!

Sol.licita informació

© 2023 mossosdesquadra.cat. Tots els drets reservats.